Alternativas na Xustiza

CCOO de Justicia

co.bas Justicia en Canarias

CSI-F Justicia

Intersindical Justicia Valencia

Justicia y Progreso

STAJ

UGT de Justicia

SPJ-USO

Actualidad de las oposiciones de Justicia

Blog de Justicia - Adams

Blog Oposiciones Justicia

Oposiciones Administración de Justicia

Opolex

CCOO de Justicia

CCOO en Mugeju

CNLEAJ

SISEJ

UPSJ


Páginas web de UPF, AF, APIF, JpD, AJFV, APM y FJI

Asociación Profesional de la Magistratura

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Asociación de Fiscales

Unión Progresista de Fiscales


Información publicada en revistas jurídicas digitales.

Revistas jurídicas digitales


Páginas de opinión sobre temas judiciales.

Opinión

Galicia: Os funcionarios disporán ata o 11 de xaneiro para solicitar o anticipo do 50% da paga extra de xuño

Publicado na intranet xudicial


O DOG (Diario oficial de Galicia) publicou o pasado 28 de decembro de 2012 o Decreto 263/2012, no que se regulan as condicións para solicitar o anticipo do 50% da paga extra correspondente ao mes de xuño xunto coa nómina de xaneiro. Para iso será necesario solicitalo antes do 11 de xaneiro de 2013.

O decreto sinala que terán dereito ao anticipo o persoal funcionario, laboral e estatutario da Administración xeral da comunidade autónoma, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e dos entes instrumentais recollidos na disposición transitoria terceira, punto 5, da Lei 16/2010

Os interesados que así o soliciten antes do 11 de xaneiro percibirán, xunto coa nómina correspondente ao mes de xaneiro, un anticipo igual á metade da cantidade que lle corresponderá na paga extra de xuño de 2013 polos conceptos de soldo base, trienios e complementos de destino ou contía equivalente.

Para formalizar a solicitude, os interesados deberán cubrir o anexo I que figura nas instrucións para a solicitude do anticipo e presentalo no servizo de persoal que xestiona as súas nóminas. Os servizos de persoal disporán dende hoxe (venres, 4 de xaneiro) dunha pantalla na aplicación de nómina na que introducirán o NIF dos solicitantes.