CCOO de Justicia

co.bas Justicia en Canarias

CSI-F Justicia

Intersindical Justicia Valencia

Justicia y Progreso

STAJ

UGT de Justicia

SPJ-USO

Actualidad de las oposiciones de Justicia

Blog de Justicia - Adams

Blog Oposiciones Justicia

Oposiciones Administración de Justicia

Opolex

CCOO de Justicia

CCOO en Mugeju

CNLEAJ

SISEJ

UPSJ


Páginas web de UPF, AF, APIF, JpD, AJFV, APM y FJI

Asociación Profesional de la Magistratura

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Asociación de Fiscales

Unión Progresista de Fiscales


Información publicada en revistas jurídicas digitales.

Revistas jurídicas digitales


Páginas de opinión sobre temas judiciales.

Opinión

Contra as taxas xudiciais: As razóns do funcionariado

Publicado o 29/11/2012 por Xaime Meilán

- As estatísticas din que a maior parte dos accidentes nos trens se producen no vagón de cola, como poderiamos evitalos? 

- Elemental, suprimindo o vagón de cola. 

- Os xulgados soportan unha alta litixiosidade, como poderiamos reducila? 

- Reorganizando a burocracia xudicial e dotándoa de medios? 

- Non. Limitando o número de asuntos que ingresan nos xulgados. 

- Como? Potenciando a mediación e a solución extraxudicial para a resolución dos conflitos? 

- Non. Poñendo trabas para o exercicio da tutela xudicial efectiva. Se os requisitos para demandar son moi gravosos, renunciarán a acudir aos xulgados... e baixará a litixiosidade. Aprobemos a Lei de Taxas. Que hai do meu, Gallardón? 


A resposta a tan disparatada Lei foi inmediata. 

Os avogados e procuradores, que ven como se reducirá o seu volume de traballo, piden a dimisión de Gallardón. 

Os xuíces, que ven como coa reforma da LOPX en trámite desaparecerán xuíces substitutos, días por asuntos propios e demais prebendas, piden a dimisión de Gallardón. 

Os secretarios, que demandan a posta en marcha dunha oficina xudicial que dorme o sono dos xustos, piden a dimisión de Gallardón. 

E os cidadáns, os principais afectados pola nova Lei? 

Vaia, que se nos esqueceu explicarlles as consecuencias desta Lei, pero, en todo caso, xa estamos nós para defendelos. 


Afecta a Lei de Taxas aos funcionarios de Xustiza? 


Hai unhas semanas, un compañeiro declaraba a un xornal que, en principio, a Lei de Taxas non afectaba aos funcionarios.. en principio, pero, ao final? 

Vexamos. A Lei de Taxas suporá un notable descenso no número de asuntos que se tramitan na xurisdición social, civil e contenciosa. 

Algúns xulgados, así, achegaranse aos "módulos" que o CGPJ fixa como carga de traballo "normal", pero outros verán como descende o número de asuntos moi por debaixo deses módulos co que estará en cuestión a continuidade destes xulgados. 

Para os próximos anos case pode afirmarse que non se convocarán oposicións para Xustiza (salvo algunhas prazas de xuíces e fiscais) e que non se cubrirán xubilacións e baixas por falecemento e que a contratación dos interinos se reducirá ao mínimo imprescindible. 

Por outra parte, nalgúns proxectos xa se estuda a posibilidade de outorgar aos procuradores funcións que actualmente desempeñan compañeiros do corpo de auxilio xudicial (notificacións, citacións, execucións) e que non se nos esqueza a próxima entrada en vigor dunha "privatizada" Lei do Rexistro Civil. 


Entón, como se cubrirán as vacantes?, como se dotarán de persoal os novos xulgados? 


Modificando os cadros de persoal: Amortizando prazas que queden vacantes (suprimindo prazas nalgúns xulgados) e reordenando efectivos, cun custo cero á espera do que poida acontecer coa nova oficina xudicial. Galicia e Valencia son as comunidades pioneiras na aplicación desta política. 


Implicará esta política traslados forzosos? 


Vexamos o que di o proxecto de Lei de modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial que se aprobará antes do final de ano, xa que o PP decidiu aplicar ao devandito proxecto a tramitación urxente. 

Veintinueve. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 528, con el siguiente tenor:

«Por motivos excepcionales, el Ministerio de Justicia, o en su caso las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, podrán acordar planes de ordenación de recursos humanos en los términos y conforme a lo previsto en la normativa vigente para los funcionarios de la Administración General del Estado.»Aféctanos aos funcionarios a Lei de Taxas? Pois si. Como se responde a esta agresión? 


Fuxindo dos corporativismos e implicando na denuncia e na mobilización aos cidadáns (usuarios da Xustiza) e a todos os colectivos relacionados coa administración de Xustiza (avogados, procuradores, xuíces, fiscais e funcionariado) dende a perspectiva de que esta Lei non é un feito illado senón que garda íntima relación co resto dos recortes nos servizos públicos e responde a un modelo de sociedade perfectamente definido no que a solidariedade e o apoio mutuo serán substituídos pola lei do máis forte. En definitiva, evitar que a Xustiza quede reservada para uns poucos, os máis ricos.